Home » Activitate didactică
 
Activitate didactică

Procesul de învăţământ se desfăşoară conform PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, conceput la nivelul catedrelor, verificat şi avizat de către Comisia de Învăţământ și aprobate de către Consiliul Profesoral.

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT pentru specializarea KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ - IFR, aprobat de Senatul Universităţii şi vizat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, a fost întocmit conform standardelor ARACIS şi legislaţiei în vigoare, fiind compatibil cu cele din ţară şi Uniunea Europeană. Procesul didactic de pregătire profesională se desfăşoară pe baza structurii anului universitar elaborat de FŞMSS şi aprobat de Senatul Universităţii.

Conţinutul procesului de învăţământ este structurat pe discipline: fundamentale, din domeniul de licenţă, din domeniul specializării, la alegerea facultăţii, complementare, facultative prevăzute ca fiind obligatorii, opţionale sau liber alese, dar şi stagii de practică. Conţinutul şi structura fiecărei discipline în parte sunt prevăzute în fișele disciplinelor conform standardelor ARACIS.

Planuri de învățământ Anul IAnul IIAnul III

Fișele disciplinelor Anul IAnul IIAnul III

Calendarele disciplinelor Anul IAnul IIAnul III