Home » Admitere
 
Admitere

Conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi a Ordinului Ministrului privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă, începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea în învăţământul superior public şi privat se organizează pe domenii de studiu de licenţă.

Pentru admiterea în învăţământul superior de profil, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, organizează în fiecare an trei sesiuni de admitere: iulie, septembrie I și septembrie II. A doua și a treia sesiune de admitere se organizează şi se desfăşoară numai în cazul în care nu se ocupă toate locurile alocate (cu taxă) în sesiunile anterioare.

Examenul de admitere constă din susţinerea unei probe scrise de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive, în cadrul căreia candidaţilor le sunt testate prin test grilă la disciplina Biologie (clasa a XI-a).

Susţinerea probei scrise de testarea a cunoștințelor și a capacităților cognitive este precedată de o vizită medicală eliminatorie, în cadrul căreia se evaluează starea generală de sănătate și o probă practică pentru testarea capacităților sportive - Parcurs aplicativ (Admis/Respins).

Sunt admişi în vederea susţinerii probelor de concurs numai candidaţii cu stare de sănătate foarte bună, integritate corporală, indici de nutriţie şi dezvoltare fizică armonioasă în limite normale, fără deficienţe majore de vorbire, auz şi acuitate vizuală mai bună de +/- 4 la ambii ochi.

Admiterea în anul I de studii se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în limita numărului de locuri.

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc, departajarea se face în funcţie de următoarele criterii:

  • Nota obținută la testul grilă;
  • Media la examenul de bacaureat.

Numărul de locuri pentru examenul de admitere şi alte informaţii utile candidaţilor se publică, în fiecare an universitar, pe parcursul semestrului II pentru admiterea în anul universitar următor, într-o broşură care, după aprobarea sa în Consiliul Profesoral al facultăţii şi în Senatul Universităţii, este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

Numărul de locuri disponibile la forma de învățământ cu frecvență redusă Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială pentru anul universitar 2019-2020:

Domeniul

Specializarea

Cifra de școlarizare – cu taxă

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială - IFR

60 locuri

Admitere 2020

  • Regulament admitere 2020
  • Programare pregatire concurs admitere 2020
  • Program înscrieri admitere studii univ. de licență - sesiunea iulie 2020
  • Program vizita medicala (eliminatorie) admitere studii univ. de licență - sesiunea iulie 2020